Architektura

Kościół murowany, ceglany, nieotynkowany. Portal główny, gzymsy i detale wykonane z białego kamienia. Założony na planie krzyża greckiego, pięcionawowy, o prezbiterium zakończonym prostokątnie. Między ramionami krzyża niewielkie kwadratowe w planie pomieszczenia. Zewnętrzny narys budowli tworzy prostokąt o proporcjach zbliżonych 2:1. Korpus kościoła wyższy od przylegających do niego pozostałych pomieszczeń. Nawa, ramiona transeptu, prezbiterium przykryte dachem dwuspadowym, apsyda prezbiterium wielopołaciowym. Na skrzyżowaniu ośmioboczna kopuła osadzona na ośmiobocznym bębnie, zwieńczona latarnią.
Fasada dwuwieżowa, dwukondygnacyjna, pięcioosiowa w dolnej, trójosiowa w górnej kondygnacji. Podział przęsłowy wydzielają pary pilastrów korynckich na wysokich cokołach w dolnej kondygnacji, wyraźnie niższe w górnej. Pilastry pierwszej kondygnacji dźwigają dzielące fasadę pełne belkowanie z pasem szerokiej, dwuczęściowej gładkiej attyki, zagierowanej pod pilastrowymi podziałami wyższej kondygnacji. Wyjątek stanowi kompozycja środkowego przęsła dolnej kondygnacji, gdzie główne wejście ujmują para półkolumn i pilastrów. Półkolumny wraz z wysuniętym belkowaniem i trójkątnym frontonem tworzą kompozycje aediculi. Trójkątny fronton aediculi jak i ujmujący go naczółek o formie półkolistej umieszczone są na tle belkowania dzielącego fasadę. Obok głównych podziałów poziomych, które stanowią belkowania I i II kondygnacji występują biegnące w połowie w obu kondygnacjach gzymsy wtórnego podziału, wąski wyrazisty w dolnej oraz szeroki i płaski w górnej, przesłaniane przez ich podziały pilastrowe